INVL Logo

Su tvarumu susijusios informacijos atskleidimas

Neribotas fondo veiklos laikotarpis leidžia formuoti ilgalaikę tvarumo strategiją, kurios vienas iš tikslų yra aplinkos apsauga. Siekiame turtą valdyti pagal ESG ir pasaulines tvaraus valdymo praktikas, kurdami vertę mūsų investuotojams ir visuomenei.

Esame vienas patikimiausių Europos Sąjungos fondų, veikiančių tvarių alternatyvių investicijų srityje, kuriame ilgalaikę naudą gamtai bei suteikiame galimybę investuotojams prisidėti prie gamtos išsaugojimo ateities kartoms.

Detalesnė informacija, susijusi su fondo aplinkosaugos ir socialinėmis savybėmis, yra pateikiama anglų kalba čia.

Pasaulinė tvaraus valdymo praktika

Valdome miškus ir žemę remdamiesi pasauline tvaraus valdymo praktika. Siekiame, kad mūsų veikla turėtų teigiamą poveikį aplinkos apsaugos, socialinės atsakomybės ir gerosios valdysenos (ESG) srityse.

Žaliojo kurso tikslai

Fondas, investuodamas į miškų ir žemės ūkio paskirties žemę bei taikydamas tvarias šio turto valdymo praktikas, prisideda prie ambicingų Europos Sąjungos tikslų klimato kaitos srityje. 

Gamtos išsaugojimas

Neribotas fondo veiklos laikotarpis leidžia formuoti ilgalaikę tvarumo strategiją, kuria prisidedame prie tikslų išsaugoti gamtą ateities kartoms bei tausoti mozaikinio kraštovaizdžio salas ir natūralias augalijos bei gyvūnijos buveines.

Tvarumo įgyvendinimas

„INVL Sustainable Timberland and Farmland Fund II“ fondas prisideda prie Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimo.

Esminiai investicijose taikomi tvarumo principai:

 • Saugoti aplinką, būti socialiai atsakingiems ir skaidriai valdyti įmones;
 • Pritaikyti geriausias rinkos praktikas ir tarptautinių organizacijų gaires miškų ir žemės ūkio paskirties žemės ilgalaikiam valdymui;
 • Išsaugoti sveiką ir klestinčią vietinę ekosistemą, leidžiančią kurti ilgalaikę vertę.

Tvarus miškų valdymas

„INVL Sustainable Timberland and Farmland Fund II“ fondo miškuose ūkininkaujama laikantis tvarios miškininkystės principų. Fondo miškų portfelį Lietuvoje valdančios įmonės yra įsipareigojusios, vykdant veiklą, vadovautis FSC® principais ir kriterijais. Šį įsipareigojimą liudija fondo miškų tvarkymą administruojančiai įmonei UAB „Šalnupis“ išduotas grupinis FSC® miškų tvarkymo sertifikatas (sertifikato numeris NC-FM/COC-067275, licencijos kodas FSC-C177006). Susipažinti su fondo miškų valdymo tvarumo politika galite čia.

Pilną UAB „Šalnupio“ administruojamos grupės narių sąrašą galite rasti čia.

„Forest Stewardship Council®“ (FSC®) yra tarptautinė nevyriausybinė organizacija, skatinanti aplinkai tinkamą, socialiai naudingą ir finansiniu atžvilgiu pagrįstą miškų valdymą visame pasaulyje. Norėdami apie organizaciją sužinoti daugiau, apsilankykite jos tinklalapyje.

Tvaraus miškų valdymo pavyzdžiai

 • Fondo tvariai valdomi miškai:
  • prisideda prie klimato kaitos švelninimo bei kitų ESG tikslų;
  • prisideda prie vietinės ekonomikos gerinimo tikslų;
  • suteikia prieglobstį bei saugo augalijos bei gyvūnijos buveines;
  • leidžia vietos gyventojams ir turistams džiaugtis poilsiu gamtoje bei gerinti savijautą.
 • Tvarus miškų valdymas:
  • laikomės tvariai valdomų miškų standarto, tarptautinių ir nacionalinių susitarimų bei teisės aktų;
  • užtikriname socialinę ir ekonominę darbuotojų gerovę;
  • bendradarbiaujame su vietos bendruomenėmis, siekdami jas sustiprinti;
  • miškus prižiūrime taip, kad jie galėtų gyvuoti šimtmečius, teikdami įvairiapusę naudą žmogui ir aplinkai:
   • esame nustatę didžiausią leistiną metinę miško kirtimo normą, kuri neviršija tvaraus miško naudojimo lygio;
   • užtikriname, kad pribręstančių ir brandžių medynų plotų sumos ir valdomo miško ploto santykis būtų ne mažesnis nei 20 %;
   • saugome, prižiūrime ir rūpinamės kraštovaizdžio, gamtos ir kultūros vertybių klestėjimu;
   • esame įsipareigoję ne mažiau nei 10 % valdomo miškų ploto nekirsti, išskyrus atvejus, kai tai būtina biologinės įvairovės palaikymui ar stichijos padarinių likvidavimui;
   • saugome medžius su uoksais, lizdais, atšokusia žieve bei kitokiomis mikrobuveinėmis, medžius-milžinus, medžius-senolius ir daugiakamienius medžius;
   • šalia vandens telkinių kirtimų nevykdome.

Kodėl miškus valdome tvariai?

Klimato kaita galėtų būti švelninama sparčiau, jei miškai būtų valdomi tvariai. Nekertant miškų ir paliekant juos augti iki gamtinės brandos, medienos potencialas lieka neišnaudotas, o pakeisti iškastines ir kitas teršiančias medžiagas (naftą, cementą, metalus ir kt.) tampa labai sudėtinga (Holmen, 2019).

Tvariai valdomame miške, kuris yra reguliariai atsodinamas, išvalomas, retinamas ir kertamas kas ~70 metų, susidaro medienos atsargos, galinčios pakeisti kitas medžiagas ir energijos šaltinius. Šis „pakeitimo efektas“ (angl. substitution effect) daro teigiamą poveikį klimatui.

Miške, kuris valdomas remiantis netvariu modeliu, medynai gali augti iki 300 metų, o medienos atsargos yra sukaupiamos tik kartą. Brandžiuose bei perbrendusiuose medynuose medienos kiekis keičiasi nežymiai. Nors brandūs medynai įsisavina anglies dioksidą, tačiau tokiame miške pakeitimo efektas yra visiškai neišnaudojamas.

Atsakingas dirbamos žemės valdymas

 • Fondo valdomą žemę dirba ūkininkai, kurie aprūpina gyventojus kokybiškais, saugiais ir palankiais sveikatai žemės ūkio ir maisto produktais:
  • sudarome nuomos sutartis su ūkininkais ir žemės ūkio bendrovėmis, kurių pagrindinė veikla yra maisto produktų gamyba;
  • siekiame, kad dalyje valdomos žemės būtų vystomas ekologinis ūkininkavimas;
  • siekiame, kad derlingos žemės neliktų apleistos;
  • investuojame į pievas bei ganyklas, tinkamas gyvulininkystės veiklai.
 • Perspektyvūs ūkiai suteikia kaimo gyventojams būtinas pajamas oriam gyvenimui bei išsaugo gyvenimo būdą, kuris yra vertinamas ir mėgstamas:
  • išlaikome balansą tarp smulkaus ir stambaus verslo. Nuomos sutartis sudarome ir su žemės ūkio bendrovėmis, ir su smulkiais ūkininkais, dažniausiai atsižvelgdami į tai, kas dirbo žemę prieš sandorį;
  • nuomos sutartis sudarome su perspektyviais, geros reputacijos ūkininkais;
  • siekiame bendradarbiauti su ūkininkais, kurie naudoja naujausias ir aplinkai nekenksmingas technologijas;
  • bendradarbiaujame su šeimos ūkiais, vykdome smulkius įsigijimus, užtikrinančius šeimos ūkių plėtrą ir konkurencingumą;
  • investuojame į mišriai veiklai tinkamą žemę, skatiname bendradarbiavimą tarp regiono šeimos ūkių, vykdančių mišrią ekologinę ir rekreacinę veiklą.
 • Atsakingai valdoma žemė padeda išsaugoti švarią ir saugią aplinką, kraštovaizdį ir biologinę įvairovę bei užtikrina kokybiško dirvožemio išsaugojimą:
  • bendradarbiaujame su žemdirbiais, vykdančiais sėjomainą;
  • bendradarbiaujame su žemdirbiais, vykdančiais tikslųjį tręšimą;
  • bendradarbiaujame su žemdirbiais, dalyvaujančiais agrarinės aplinkosaugos programose;
  • investuojame į mišrios paskirties valdas, išsaugome mozaikinio kraštovaizdžio elementus.