INVL Logo

Tvarios investicijos

Neribotas fondo gyvavimo laikotarpis formuoja ilgalaikę tvarumo strategiją, kurios vienas iš tikslų yra gamtos išsaugojimas. Siekiame turtą valdyti pagal ESG ir pasaulines tvaraus valdymo praktikas, kurdami vertę mūsų investuotojams ir visuomenei.

Esame vienas patikimiausių Europos Sąjungos fondų, veikiančių tvarių alternatyvių investicijų srityje, kuriame ilgalaikę naudą gamtai bei suteikiame galimybę investuotojams prisidėti prie gamtos išsaugojimo ateities kartoms.

Pasaulinė tvaraus valdymo praktika

Miškai ir žemė valdoma pagal pasaulinę tvaraus valdymo praktiką. Kuriame pozityvų aplinkos apsaugos, socialinės atsakomybės ir gerosios valdysenos (ESG) poveikį.

Žaliojo kurso tikslai

Fondas, investuodamas į miškų ir žemės ūkio paskirties žemę bei taikydamas tvarias šio turto valdymo praktikas, prisideda prie Europos Sąjungos anglies balanso neutralumo tikslų. 

Gamtos išsaugojimas

Neribotas fondo gyvavimo laikotarpis formuoja ilgalaikę tvarumo strategiją, prisidedančią prie tikslo saugoti žaliąjį turtą ateities kartoms: tausoti mozaikinio kraštovaizdžio salas ir natūralias augalijos bei gyvūnijos buveines.

 

Tvarumo įgyvendinimas

,,INVL Sustainable Timberland and Farmland Fund II“ fondas, įgyvendindamas tvarias investicijas savo veikloje, prisideda prie Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslų (angl. UN Sustainable Development Goals (SDGs)).

     

Esminiai fondo taikomi tvarumo principai investicijose:

 • Saugoti aplinką, būti socialiai atsakingiems ir praktikuoti skaidrią įmonės valdyseną.
 • Pritaikyti geriausias rinkos praktikas ir tarptautinių organizacijų gaires miškų ir dirbamos žemės ilgalaikiam valdymui.
 • Išsaugoti sveiką ir klestinčią vietinę ekosistemą, leidžiančią kurti tvarią ilgalaikę vertę.

Investicijos į tvariai valdomus miškus

 • Fondo tvariai valdomi miškai:
  • prisideda prie klimato kaitos švelninimo bei kitų ESG tikslų;
  • prisideda prie vietinės ekonomikos gerinimo tikslų;
  • suteikia prieglobstį bei saugo augalijos bei gyvūnijos buveines;
  • leidžia vietos gyventojams ir turistams džiaugtis poilsiu gamtoje bei gerinti savijautą.
 • Tvarus miškų valdymas:
  • laikomasi tvariai valdomų miškų standarto, tarptautinių ir nacionalinių susitarimų bei teisės aktų;
  • užtikrinama socialinė ir ekonominė darbuotojų gerovė;
  • bendradarbiaujama su bendruomenėmis, miškai prižiūrimi siekiant naudos, galinčios sustiprinti vietos bendruomenes;
  • valdant miškus, siekiama juos prižiūrėti taip, kad jie galėtų gyvuoti šimtmečius, teikdami įvairiapusę naudą žmogui ir aplinkai:
   • esame nustatę didžiausią leistiną metinę miško kirtimo normą, kuri neviršija tvaraus miško naudojimo lygio;
   • užtikriname, kad pribręstančių ir brandžių medynų plotų sumos ir bendro valdomo ploto santykis būtų ne mažesnis nei 20%;
   • saugome, prižiūrime ir rūpinamės kraštovaizdžio, gamtos ir kultūros vertybių klestėjimu;
   • esame įsipareigoję ne mažiau nei 10% valdomo miškų ploto nekirsti, išskyrus atvejus, kai tai būtina biologinės įvairovės palaikymui ar stichijos padarinių likvidavimui;
   • saugome medžius su uoksais, lizdais, atšokusia žieve bei kitokiomis mikrobuveinėmis, medžius-milžinus, medžius-senolius ir medžius-daugiakamienius;
   • šalia vandens telkinių kirtimų nevykdome.

Investicijos į tvariai valdomą dirbamą žemę

 • Fondo valdomą žemę dirba ūkininkai, kurie aprūpina gyventojus kokybiškais, saugiais ir palankiais sveikatai žemės ūkio ir maisto produktais:
  • sudarome nuomos sutartis su ūkininkais ir žemės ūkio bendrovėmis, kurių pagrindinė veikla yra maisto produktų gamyba;
  • siekiame, kad dalyje valdomos žemės būtų vystomas ekologinis ūkininkavimas;
  • siekiame, kad derlingos žemės neliktų apleistos;
  • investuojame į pievas bei ganyklas, tinkamas gyvulininkystės veiklai.
 • Perspektyvūs ūkiai suteikia kaimo gyventojams būtinas pajamas oriam gyvenimui bei išsaugo gyvenimo būdą, kuris yra vertinamas ir mėgstamas:
  • išlaikome balansą tarp smulkaus ir stambaus verslo. Nuomos sutartis sudarome tiek su žemės ūkio bendrovėmis, tiek su smulkiais ūkininkais, dažniausiai atsižvelgiant į tai, kas dirbo žemę prieš sandorį;
  • nuomos sutartis sudarome su perspektyviais geros reputacijos ūkiais;
  • siekiame bendradarbiauti su ūkiais, kurie taiko naujausias ir draugiškas aplinkai technologijas;
  • bendradarbiaujame su šeimos ūkiais, palankiai vertiname smulkius įsigijimus, užtikrinančius šeimos ūkių plėtrą ir konkurencingumą;
  • investuojame į mišriai veiklai tinkamą žemę, skatiname bendradarbiavimą tarp regiono šeimos ūkių, vykdančių mišrią ekologinę ir rekreacinę veiklą.
 • Atsakingai valdoma žemė padeda išsaugoti švarią ir saugią aplinką, kraštovaizdį ir biologinę įvairovę bei užtikrina kokybiško dirvožemio išsaugojimą:
  • bendradarbiaujame su žemdirbiais, vykdančiais planuojamą sėjomainą;
  • bendradarbiaujame su žemdirbiais, vykdančiais tikslųjį tręšimą;
  • bendradarbiaujame su žemdirbiais, dalyvaujančiais agrarinės aplinkosaugos programose;
  • investuojame į mišrios paskirties valdas, išsaugome mozaikinio kraštovaizdžio elementus.

Tvarus miškų valdymas

Poveikis klimato kaitai galėtų būtų didesnis, jei miškai būtų valdomi tvariai, o pagaminta mediena naudojama produktams, galintiems pakeisti iškastines ir kitas teršiančias medžiagas (nafta, cementas, metalai, ir kt.), vietoje to, kad miškas būtų nekertamas ir paliekamas augti iki gamtinės brandos (Holmen, 2019).

Tvariai valdomame miške, kuris yra reguliariai atsodinamas, išvalomas, retinamas ir kertamas kas ~70 metų, susidaro medienos atsargos, galinčios pakeisti kitas medžiagas ir energijos šaltinius. Šis, taip vadinamas pakeitimo efektas (angl. substitution effect), daro teigiamą poveikį klimatui.

 

Miške, kuris valdomas remiantis netvariu modeliu, medynai gali augti iki 300 metų amžiaus, tad medienos atsargos yra sukaupiamos vieną kartą. Brandžiuose bei perbrendusiuose medynuose medienos kiekis keičiasi nežymiai. Nors brandūs medynai įsisavina anglies dioksidą, tačiau tokiame miške pakeitimo efektas (angl. substitution effect) yra visiškai neišnaudojamas.